Λαϊκός Πολιτισμός και Ψηφιακός Κόσμος. Για μια Ψηφιακή Λαογραφία

Ρόδος, 16 Νοεμβρίου 2021

Ε ́ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι,

Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου “Λαϊκός Πολιτισμός και Ψηφιακός Κόσμος. Για μια Ψηφιακή Λαογραφία” σας ευχαριστούν και πάλι για την ενεργό συμμετοχή σας.

Όπως είχαμε αρχικά ανακοινώσει, τα κείμενα των εισηγήσεων, κατόπιν επιλογής μέσα από τη διαδικασία της ανώνυμης κρίσης, θα δημοσιευτούν σε ψηφιακό συλλογικό τόμο.

Τα προς έγκριση για δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα∙ θα τεθούν σε σύστημα τυφλής κρίσης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, με τη συνδρομή των Επιμελητών της έκδοσης, καθώς και ειδικών σε κάθε σχετικό επιστημονικό πεδίο. Αν κριθεί απαραίτητο, θα σας ζητηθεί να επανεξετάσετε και να τροποποιήσετε το κείμενό σας εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου.

Ως προθεσμία υποβολής των κειμένων ορίζεται η 10η Μαρτίου 2022.

Οι προδιαγραφές των κειμένων για τον υπό έκδοση τόμο είναι οι εξής:

 1.  Γλώσσα

Το άρθρο πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

2.  Έκταση

Τα κείμενα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 8000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων, των παραπομπών και της βιβλιογραφίας.

 3.  Μορφή κειμένου

α) Ο αρχικός τίτλος σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μέγεθος 14.

β) Τα ονόματα και τα επώνυμα των συγγραφέων (σε πλάγια), το όνομα του φορέα στον οποίο ανήκουν και οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μέγεθος 12.

γ) Γραμματοσειρά κειμένου: Times New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, με πλήρη στοίχιση και διάστιχο 1.5 για το κυρίως κείμενο και όλα τα υπόλοιπα μέρη, εκτός από τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία (όπου το μέγεθος των χαρακτήρων πρέπει να είναι 10, η στοίχιση πλήρης και το διάστιχο μονό) και τους τίτλους κεφαλαίων (μέγεθος χαρακτήρων 14). Οι υποσημειώσεις να παρατίθενται στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας και η βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου.

δ) Η πρώτη γραμμή της κάθε παραγράφου να έχει εσοχή 5 χιλιοστά από αριστερά.

ε) Οι τίτλοι των ενοτήτων σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μέγεθος 12 και έντονη γραφή. Οι τίτλοι των υπο-ενοτήτων σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μέγεθος 12 και πλάγια γραφή.

 

4. Περιλήψεις και λέξεις-κλειδιά

α) Οι περιλήψεις πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, έως 300 λέξεις η καθεμία και να παρουσιάζουν τα πιο σημαντικά σημεία του άρθρου (Times New Roman, 10, πλάγια, πλήρης στοίχιση και μονό διάστιχο).

β) τρεις έως πέντε λέξεις-κλειδιά στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, για την καλύτερη θεματική κατάταξη του άρθρου.

5. Παραπομπές

Οι αυτούσιες παραπομπές που δεν ξεπερνούν σε έκταση τις τρεις γραμμές ενσωματώνονται στο κείμενο εντός εισαγωγικών (« »)∙ αν ξεπερνούν τις τρεις γραμμές, πρέπει να αποτελούν ξεχωριστή παράγραφο, χωρίς εισαγωγικά, με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10, μονό διάστιχο και εσοχή 1 εκατοστού.

6. Αναφορές εντός κειμένου

Παρακαλούμε να ακολουθείται η εξής σειρά: Συγγραφέας, έτος έκδοσης, σελίδες. Παράδειγμα: «σύμφωνα με τον Μερακλή (1966, σ. 31) φαίνεται ότι…» ή «έχει διατυπωθεί ή άποψη (Bloggs, 1966, σ. 31) ότι…» ή

«Πρόσφατες έρευνες (Smith, 1999, σσ. 241-245∙ Jones, 2008, σσ. 221-226∙ Brown, 2012, σσ. 101-132)

δείχνουν ότι…».

Όλες οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται με αλφαβητική σειρά στη Βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου. Σε περίπτωση που υπάρχει αναφορά στον ίδιο (ή ίδιους συγγραφείς) αλλά με διαφορετική χρονολογία, το έργο με το παλαιότερο έτος δημοσίευσης παρατίθεται πρώτο.

7. Βιβλιογραφία

Παραδείγματα:

Μονογραφία:

Μερακλής, Μ. Γ. (2011). Ελληνική Λαογραφία. Καρδαμίτσα.

Cox, M., Preston, C. & Cox, K. (2000). What factors support or prevent teachers from using ICT in their classrooms. Ανακτήθηκε στις          19 Νοεμβρίου 2019 από http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001304.htm.

Άρθρο σε περιοδικό:

Διαβάζω, 417, 92-95. Jimoyiannis, A., & Komis, V. (2006α). Exploring secondary education teachers’ attitudes and beliefs towards ICT adoption in education. Themes in Education, 7(2), 181-204.

Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2006α). Examining teachers’ beliefs about ICT in education: implications of a teacher preparation programme. Teacher Development, 11(2), 149-173.

Ανακοίνωση σε πρακτικά συνεδρίου:

Αποστολίδου, Β. (2004). Ο ρόλος της πεζογραφίας στη μυθοποίηση της πόλης. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Στα Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Η Πόλη στους Νεότερους Χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ός αι.)», 559-572. Ε.Μ.Ν.Ε.

Γραβάνη, Μ. (2008). Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», 405-414. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Μελέτη σε συλλογικό τόμο:

Δημητροπούλου, Μ. (2005). Η Αθήνα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα: Χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού ρεύματος. Μια πρώτη προσέγγιση. Στο Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη (επιμ.), Η ελληνική πόλη σε ιστορική προοπτική (σσ. 123-130). Διόνικος.

Panoutsopoulos, I., Sampson, D., & Mikropoulos, T. A. (2013). Digital games as tools for designing and implementing innovative pedagogical approaches: A review of literature. In G. Maree & I. Dirk (Εds.), Curriculum models for the 21st century: Using Learning Technologies in Higher Education (σσ. 54-67). Springer.

Ξένη μελέτη σε μετάφραση:

Γκόφμαν, Έ. (2006). Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, μετάφρ. Γκόφρα Μαρία. Αλεξάνδρεια.

Δεύτερη κ.ο.κ. έκδοση:

Κυριακίδης, Σ. (1965²). Ελληνική Λαογραφία. Τα μνημεία του λόγου. Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Άρθρο σε εφημερίδα:

Βαρβούνης, Μ. Γ. (2012). Σάμος και λαογραφία. Σαμιακόν Βήμα, 3745, 14.

8. Εικόνες

Το σύνολο των εντός του κειμένου εικόνων και γραφημάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 6 (έξι).  Οι εικόνες και οι πίνακες αριθμούνται και πρέπει να υπάρχει αναφορά σε αυτές και αυτούς εντός του κειμένου. Π.χ. «όπως φαίνεται στην Εικόνα 1», ή «τα δεδομένα έδειξαν ότι… (Πίνακας 2)».

9. Πνευματικά δικαιώματα των εικόνων

Για την αναπαραγωγή υλικού που τελεί υπό πνευματική ιδιοκτησία πρέπει να έχετε έγγραφη άδεια για αναδημοσίευση η οποία θα συνοδεύει το άρθρο. Η εξασφάλιση όλων των σχετικών παραχωρήσεων άδειας είναι ευθύνη του κάθε συγγραφέα, όπως και τα τυχόν έξοδα.

10. Υποβολή των κειμένων

Τα κείμενα πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, κατά προτίμηση Word (.doc ή docx), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση katsadoros@aegean.gr, με κοινοποίηση στο fokides@aegean.gr.

Κείμενα που δεν ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες (μορφοποίηση κειμένου και παράθεση βιβλιογραφίας) θα επιστρέφονται για διορθώσεις.

Προθεσμία υποβολής κειμένων

10 Μαρτίου 2022

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις συμμετοχές σας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής,

Γεώργιος Κατσαδώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εμμανουήλ Φωκίδης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Εικονικής Πραγματικότητας και εφαρμογών της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Recommended Articles